Taksering og dokumentasjon av ledningstrasé og vei

Når en ny kraftlinje skal bygges er det nødvendig med en del forarbeid. Vi bistår kraftselskaper med arealtaksering, dokumentasjon av veier og planlegging av skogs- og anleggsdrift langs linjetraséer. Vi bruker digitale verktøy i alle faser av oppdraget og kan løpende dele data med oppdragsgiver og andre parter i prosjektet.

 

Å ha en god tilstandsdokumentasjon av veiene som er aktuelle å bruke ved skogsdrift og anleggsarbeid er viktig. Vi gjør opptak med 360-graders kamera med GPS og høy oppløsning langs veiene, kartfester veilinjene og gjør det hele tilgjengelig i en skyløsning. Det er enkelt å trykke seg inn og se på opptakene og hvor de er tatt. Et nyttig verktøy før, under og etter anleggsperioden.

 

Ledningstraséer som går utenfor bebygde områder krever gjerne en del ferdsel med maskiner og utstyr i terrenget. For å finne de beste adkomst-traséene går vi opp disse i felt, koordinatfester og legger dem inn i digitale kart. Disse blir vist sammen med veilinjer, skogtakst-data, ledning/master, eiendomsgrenser og andre relevante data i en løsning som også kan lastes ned og brukes offline.

 

Når planleggingsfasen er over starter anleggsfasen gjerne med avskoging langs kraftlinjetraséen. Vi følger opp skogsentreprenøren og deler informasjon om skogbestand, veier og terreng-traséer. Skogressursen er registrert og man får informasjon over tilgjengelig volum som tilflyter de ulike veiene. På den måten kan man ta beslutning om utstyr og nytte/kostvurdering for flytting av maskiner osv. 

 

Metodikken har høy presisjon og gir et godt grunnlag for anbudet til entreprenørene. Målet er at avskogingen skal gjøres så skånsomt og effektivt som mulig.