Ajourføring av skogdata

Har du gammel eller ny skogbruksplan? Ved bruk av GIS-programvare ajourfører vi skogbruksplanen din slik at den blir oppdatert. Utførte tiltak på eiendommen slik som avvirkning, markberedning, planting, ungskogpleie og gjødsling gjør at man over tid "mister oversikten". Vi gjør denne jobben enklere for deg som skogeier.

Vi henter inn produksjonsfiler direkte fra hogstmaskin som viser hvor maskinen har kjørt og hvilket volum som er tatt ut. Slik kan vi korrigere bestandet etter hogst. Skogbruksplanen blir derved ikke utdatert som de gamle "papirplanene". Vi kan også produsere kart og kartfiler over tiltak som skal utføres og sende dette direkte til kontraktør (entreprenør, tømmerkjøper, skogeierandelslag). Dette forenkler planleggingen og administrasjonen.

Kostnadene til ajourføring av skogbruksplan kan dekkes med skogfond!