Skogsakkyndig bistand

Erstatningsberegninger, forhandlinger og jordskifte
Vi bistår ulike aktører med grunn- og rettighetserverv og i jordskiftesaker.

Odelsløsning
Lov om odelsretten og åsetesretten (odelslova) regulerer blant annet hva som defineres som odlingsjord og beskriver hvem som har odelsrett. Vi har bred erfaring både som skjønnsrettsmedlemmer og partsoppnevnte skogsakkyndige.